האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות האתר ו/או סו שף וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי, הניווט המיוחד באתר והמידע הכלול בו וכל מידע אחר הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או סו שף, ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר ו/או סו שף בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור האתר ו/או סו שף בלבד. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו, אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או סו שף בלבד, ולא תהא למאן-דהו כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

האתר עושה שימוש באמצעי בקרה לאיתור שימוש לא מורשה בחומרים שמקורם באתר. בין השאר באמצעות הטבעה דיגיטלית (שנוכחותה כמעט ואינה מורגשת), ושרותי איתור המסופקים על ידי דיגימרק, שסורקת את רשת האינטרנט ומאתרת שימוש בחומרים המסומנים בהצפנה דיגיטלית, בכל אתר פומבי ברשת.

כל הזכויות שמורות